Mniejsza czcionka Większa czcionka Przywróć domyślny rozmiar czcionki
Karty Parkingowe Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446) zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.  Na podstawie powyższej ustawy dotychczas wydane karty parkingowe ważne były
do 30 listopada 2014 r.

W związku z wprowadzoną ustawą z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 1589 )został wydłużony termin ważności kart parkingowych wydanych na zasadach obowiązujących sprzed 1 lipca 2014 r.

Wszystkie karty parkingowe wydane do tego dnia, czyli 1 lipca 2014 r.,  zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej jednak niż do dnia:   30 czerwca 2015 r.

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki. Dla mieszkańców Warszawy właściwym jest: Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie, zlokalizowany przy ul. Gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa. Zespół czynny jest od poniedziałku do piątku. W poniedziałki  w godzinach 8:00-18:00, z zastrzeżeniem, iż numerki można pobierać w godzinach 8:00-17:00, od wtorku do piątku w godzinach 8:00- 16 natomiast numerki można pobierać w godzinach 8:00-15:00

KARTY PARKINGOWE DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

Uprawnienia do karty parkingowej zachowają jedynie osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności, posiadające w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności jeden z trzech symboli przyczyny niepełnosprawności: 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu)  lub 10-N (choroby neurologiczne) oraz zawierające wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej. Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się - na podstawie dotychczasowego orzeczenia.

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa będzie wydawana wyłącznie:

1) osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień) mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Przy czym w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna);

2) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia (na podstawie wydanego od dnia
1 lipca 2014 r. orzeczenia o niepełnosprawności)
mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Od dnia 1 lipca 2014 r. osoba niepełnosprawna zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności nie jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej. Jeżeli jednak posiada kartę parkingową wydaną przed tą datą to jej karta zachowuje ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej.

Wniosek składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:

1) osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;

2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;

3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę. W przypadku złożenia wniosku przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, podpis składa odpowiednio jeden z rodziców, opiekun lub kurator. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.

Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:

1) jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;

2) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł);

3) w przypadku złożenia wniosku przez osoby które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, składa się oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia
o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty. Osoba odbierająca kartę parkingową potwierdza jej odbiór. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu.

Kartę parkingową wydaną:

1)  osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,

2) osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, odbiera jeden z rodziców,

3) osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo, odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd – po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o prawie
do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Nowe karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydawane są na okres ważności orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat - licząc od dnia wydania karty parkingowej.

 

KARTY PARKINGOWE DLA PLACÓWEK

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446) zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.  Na podstawie powyższej ustawy dotychczas wydane karty parkingowe ważne były do 30 listopada 2014 r.

W związku z wprowadzoną ustawą z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 1589 )został wydłużony termin ważności kart parkingowych wydanych na zasadach obowiązujących sprzed 1 lipca 2014 r.

Wszystkie karty parkingowe wydane do tego dnia, czyli 1 lipca 2014 r.,  zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej jednak niż do dnia: 30 czerwca 2015 r.

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na siedzibę placówki. Dla m.st. Warszawa właściwym jest: Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie, zlokalizowany przy ul. Gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa. Zespół czynny jest od poniedziałku do piątku , w poniedziałki w  godzinach 8:00-18:00, z zastrzeżeniem, iż numerki można pobierać w godzinach 8:00-17:00.w pozostałe dni od wtorku do piątku  w godzinach 8:00-16:00, z zastrzeżeniem, iż numerki można pobierać w godzinach 8:00-15:00.

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł. Dopiero od dnia 4 stycznia 2016 r. wraz z opłatą za kartę parkingową będzie pobierana opłata ewidencyjna.

Od dnia 1 lipca 2014 r. o wydanie karty parkingowej mogą występować placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się [Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014r. (Dz.U. z 2014r., poz. 818) w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej]. Nowe karty parkingowe dla placówek wydawane będą maksymalnie na okres 3 lat.

 

Kartę parkingową wydaje się na wniosek placówki. Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania. We wniosku placówki miejsce oznaczone „wzór podpisu” pozostawia się niewypełnione.

Do wniosku placówki dołącza się:

1) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł);

2) oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;

3) oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej. 

4) do wglądu - dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu ma w terminie 30 dni poinformować o dacie wydania karty a nie wydać kartę w tym terminie

Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki oraz potwierdza odbiór karty parkingowej. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU i OPŁATA Z WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ

W Warszawie wnioski o wydanie karty parkingowej można składać w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych  przy ul. Gen. Andersa 5.


Opłata za wydanie Karty Parkingowej wynosi 21 zł i można ją uiścić  w kasie Urzędu m.st. Warszawy, przy ul. Kredytowej 3  9.00-15.00 oraz na poczcie i za pośrednictwem banku na konto:


Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lipińska 2,                   

Nr konta:     38 1030 1508 0000 0005 5004 5354


Wnioski o wydanie karty parkingowej należy składać w terminie po 14 dniach od daty odbioru orzeczenia.tj. po jego uprawomocnieniu się

 

Ulgi i uprawni a  z tytułu posiadania karty  parkingowej oraz sposób użytkowania karty:
1.    Kartę parkingową wykładamy w przedniej części samochodu, stroną z numerem oraz datą ważności (a nie stroną ze zdjęciem). .
2.    Karta obowiązuje na terenie naszego kraju, oraz w krajach Unii Europejskiej.
Kierowca pojazdu oznakowanego tą kartą może parkować pojazd na miejscach parkingowych oznakowanych znakiem drogowym: na niebieskim tle wózek inwalidzki i tzw. koperta
3.    Dodatkowo w Warszawie parkowanie na miejscach oznakowanych w wyżej wspomniany sposób jest bezpłatne.
4.    Karta parkingowa uprawnia do niestosowania się do poniższych dziewięciu znaków drogowych:

znaki1

znaki2

Objaśnienia znaków:
B-1   – „zakaz ruchu w obu kierunkach”
B-3   – „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych”
B-3a – „zakaz wjazdu autobusów”
B-4   – „zakaz wjazdu motocykli”
B-10 – „zakaz wjazdu motorowerów”
B-35 – „zakaz postoju”
B-37 – „zakaz postoju w dni nieparzyste”
B-38 – „zakaz postoju w dni parzyste”
B-39 – „strefa ograniczonego postoju”

 

POBIERZ:

 Wniosek o wydanie karty parkingowej : Format Word  Format PDF