Mniejsza czcionka Większa czcionka Przywróć domyślny rozmiar czcionki
O zespole Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie został powołany przez Prezydenta m. st. Warszawy na mocy Zarządzenia Nr 1009/2003 z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie odwołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz powołania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie.
Do Naszego Zespołu zapraszamy mieszkańców Warszawy i Wesołej, a także osoby, które ze względów opisanych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm./ przebywają na tym terenie - dotyczy to osób:
- bezdomnych
- przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych
- przebywających w zakładach karnych i poprawczych
- przebywających w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:
- orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
- orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
- orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób, które posiadają orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
- legitymacje osób niepełnosprawnych

ORZECZENIA DLA OSÓB, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 16 ROKU ŻYCIA
Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.
Orzeczenie o niepełnosprawności wydaje się do celów:
- zasiłku pielęgnacyjnego
- zasiłku stałego
- korzystania z ulg i uprawnień na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), ze względu na ograniczenia sprawności ruchowej
- inne

Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności należy złożyć:
- dwustronnie wypełniony i czytelnie podpisany wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności,
 - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenie wniosku,
- dokumentację medyczną, poświadczoną za zgodność z oryginałem bądź jej odpis bądź wyciąg z powyższej dokumentacji lub kserokopie dokumentacji wraz z oryginałami do wglądu, zwracanymi Wnioskodawcy po stwierdzeniu zgodności z oryginałem przez pracownika Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności.

Czas oczekiwania na posiedzenie składu orzekającego - ok. miesiąca
Przy orzekaniu niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia bierze się pod uwagę:
- zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską dziecko się znajduje, oraz inne posiadane dokumenty mające wpływ na ustalenie niepełnosprawności,
- ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza - przewodniczącego składu orzekającego zawierającą opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowania odnośnie do przebiegu choroby, a także ograniczenia w funkcjonowaniu występujące w życiu codziennym w porównaniu do dzieci z pełną sprawnością fizyczną i psychiczną właściwą dla wieku dziecka,
- możliwość poprawy zaburzonej funkcji organizmu poprzez zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki techniczne, środki pomocnicze lub inne działania.

 Niepełnosprawność u dziecka określa się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do 16 roku życia.

ORZECZENIA DLA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY 16 ROK ŻYCIA

Przy orzekaniu osób, które ukończyły 16 rok życia określa się trzy stopnie niepełnosprawności:
- znaczny, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji,
- umiarkowany, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych,
- lekki, do którego zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje się do celów:
- szkolenia,
- odpowiedniego zatrudnienia,
- korzystania z rehabilitacji,
- korzystania z systemu pomocy społecznej,
- konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
- uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,
- korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji.
- korzystania z ulg i uprawnień na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), ze względu na ograniczenia sprawności ruchowej
- korzystania z innych ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów (np. ulgi telekomunikacyjne, prawo do zamieszkania w oddzielnym pokoju).
- uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.

Aby otrzymać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności należy złożyć:
- wypełniony dwustronnie i czytelnie podpisany wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenie wniosku,
- dokumentację medyczną, poświadczoną za zgodność z oryginałem bądź jej odpis bądź wyciąg z powyższej dokumentacji lub kserokopie dokumentacji wraz z oryginałami do wglądu, zwracanymi Wnioskodawcy po stwierdzeniu zgodności z oryginałem przez pracownika Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności.

Czas oczekiwania na posiedzenie składu orzekającego - ok. miesiąca

Przy orzekaniu stopnia niepełnosprawności osoby powyżej 16 roku życia bierze się pod uwagę:
- zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności,
- ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza - przewodniczącego składu orzekającego, zawierającą opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowania odnośnie do przebiegu choroby,
- wiek, płeć, wykształcenie, zawód i posiadane kwalifikacje,
- możliwość całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do wykonywania dotychczasowego lub innego zatrudnienia - poprzez leczenie, rehabilitację lub przekwalifikowanie zawodowe,
- ograniczenia występujące w samodzielnej egzystencji i uczestnictwie w życiu społecznym,
- możliwość poprawy funkcjonowania osoby zainteresowanej w samodzielnej egzystencji oraz w pełnieniu ról społecznych - poprzez leczenie, rehabilitację, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, środki techniczne, usługi opiekuńcze lub inne działania.

Stopień niepełnosprawności orzeka się na czas określony lub na stałe.

ORZECZENIA O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIEŃ
Wydawane są osobom posiadającym orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Aby otrzymać orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień należy złożyć:
- wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,
- posiadaną dokumentację medyczną, poświadczoną za zgodność z oryginałem bądź jej odpis bądź wyciąg z powyższej dokumentacji lub kserokopie dokumentacji wraz z oryginałami do wglądu, zwracanymi Wnioskodawcy po stwierdzeniu zgodności z oryginałem przez pracownika Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy określone w art. 5 i 62 w/w ustawy,
- inne posiadane dokumenty, mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

 Przy orzekaniu o wskazaniach do ulg i uprawnień bierze się pod uwagę:
- orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz posiadaną dokumentację medyczną mogącą mieć wpływ na określenie wskazań, o których mowa w art. 6b ust. 3 w/w ustawy oraz zakresu i rodzaju ograniczeń uprawniających do ulg  i uprawnień,
- ocenę aktualnego stanu zdrowia wystawioną przez lekarza - członka zespołu
- zakres i rodzaj ograniczeń spowodowany naruszoną sprawnością organizmu,

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się na czas ważności orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

LEGITYMACJE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wystawia legitymacje osób niepełnosprawnych. Aby otrzymać taką legitymację należy złożyć:
- wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
- oryginał, do wglądu, orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień,
- jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm
W przypadku składania wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, zdjęcie nie jest wymagane.
Czas oczekiwania na wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej – do miesiąca.